آزمون کنکور شیمی

مدت این آزمون آزمایشی 60 دقیقه است

تنها آزمون تخصصی رشته شیمی

لطفاً وارد شوید تا اجازه دسترسی به آزمون را داشته باشید.