مهارت دستگاه پتانسیواستات -گالوانواستات

مهارت دستگاه پتانسیواستات -گالوانواستات

مهارت دستگاه پتانسیواستات -گالوانواستات

دستگاه پتانسیو استات – گالوانو استات ، یک دستگاه کنترل و اندازه گیری جریان و پتانسیل است که یک آزمایشگاه خودکار قدرتمند در الکتروشیمی برای محاسبات آنالیز شناسایی و اندازه گیری انواع مختلف مواد با قابلیت اکسایش و کاهش می باشد که در علوم مختلف شیمی ، مهندسی شیمی ، بیولوژی ، بالینی ، دارویی ، و همچنین در مباحث خوردگی کارا می باشد . با آموزش این مهارت شما یک قابلیت برتر را در تحقیق خود کسب خو.اهید نمود که بعد از یادگیری آن کاملا برای دیگران بارز و مشخص است .

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند